บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2562