บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 22 กุทภาพันธ์ พ.ศ 2562