ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องการกำหนดประชุมสามัญประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ส่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 1 - 18 /โรงเรียนในเขตตำบลแม่ยาว/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลแม่ยาว/สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว