การปิดประกาศ บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562