การปิดประกาศ บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562