ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562