ขออนุญาติเปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562