ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562