ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562