ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การกำหนดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว