ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562