ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562