ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562