เรียกการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสมมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรียกการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสมมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2562