ความโปร่งใสของหน่วยงาน

 

 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

 ประกาศ แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสิน

 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 ประกาศ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

 ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

► ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาานภาครัฐ 

► คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >> ส่วนที่ 1 บทนำ >> ตารางแผนปฏิบัติการ

 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2560

► รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

► รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบที่ 1

 

 

โครงการอบรม

 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว ปี 2561

 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น

 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

► ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง