การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก

การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก

 

แนวทางปฏิบัติงานการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกภายในองค์กร

► คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ <<คลิกดูข้อมูล>>

► ประกาศ เรื่อง การลดขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชน <<คลิกดูข้อมูล>>

► สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักปลัดเทศบาล <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ กองช่างและกองคลัง <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักทะเบียนราษฎร <<คลิกดูข้อมูล>>

กองคลัง 

► เอกสารเผยแพร่ คู่มือการเก็บภาษีป้าย  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ แบบ ภ.ป.1 แสดงรายการภาษีป้าย <<คลิกดูข้อมูล>>

กองช่าง

► เอกสารเผยแพร่ คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.6)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1.)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์มขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ธพ.ป.1  <<คลิกดูข้อมูล>>  

กองการศึกษา

► เอกสารเผยแพร่ ใบสมัครเข้าเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ยาว  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ใบสั่งซื้อ เสื้อผ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ ระเบียบการแต่งกายประจำวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  <<คลิกดูข้อมูล>>  

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รวม

► เอกสารเผยแพร่ คำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  (สอ.1)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.2)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอต่ออายุ หนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 2562 (สอ.8)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

► เอกสารเผยแพร่ คำร้องขออนุญาตต่าง ๆ (สอ.9)  <<คลิกดูข้อมูล>>  

 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานบุคลากร <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานธุรการ <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานพัฒนาชุมชน <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานทะเบียนราษฎร <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองช่าง-'งานก่อสร้าง <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองคลัง-'งานพัสดุ <<คลิกดูข้อมูล>>