การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก

การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก

 

แนวทางปฏิบัติงานการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกภายในองค์กร

► คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ <<คลิกดูข้อมูล>>

► ประกาศ เรื่อง การลดขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชน <<คลิกดูข้อมูล>>

► สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักปลัดเทศบาล <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ กองช่างและกองคลัง <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนการติดต่อราชการ สำนักทะเบียนราษฎร <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ คู่มือการเก็บภาษีป้าย กองคลัง <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ แบบ ภ.ป.1 แสดงรายการภาษีป้าย กองคลัง <<คลิกดูข้อมูล>>

 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานบุคลากร <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานธุรการ <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานพัฒนาชุมชน <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานทะเบียนราษฎร <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองช่าง-'งานก่อสร้าง <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองคลัง-'งานพัสดุ <<คลิกดูข้อมูล>>