กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หลักการ ที่มาการจัดการขยะ <<คลิกดูข้อมูล>>

ผลการบริหารจัดการขยะ (เปรียบเทียบปริมาณขยะปี 2560-2562) <<คลิกดูข้อมูล>>

รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs <<คลิกดูข้อมูล>>

ข้อมูลการสำรวจมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย <<คลิกดูข้อมูล>>

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเสียอันตราย <<คลิกดูข้อมูล>>

แผนการดำเนินการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอยที่มีพิษ หรืออันตรายจากชุมชน <<คลิกดูข้อมูล>>

 

สรุปปริมาณขยะ ปีงบประมาณ 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

สรุปปริมาณขยะ ปีงบประมาณ 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

สรุปปริมาณขยะ ปีงบประมาณ 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

 

=====ประจำปีงบประมาณ 2562==========

ปริมาณขยะ ตุลาคม 2561<<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤศจิกายน 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ ธันวาคม 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มกราคม 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กุมภาพันธ์ 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มีนาคม 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ เมษายน  2562<<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤษภาคม 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มิถุนายน 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กรกฎาคม 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ สิงหาคม 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กันยายน 2562 <<คลิกดูข้อมูล>>

 

=====ประจำปีงบประมาณ 2561==========

ปริมาณขยะ ตุลาคม 2560<<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤศจิกายน 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ ธันวาคม 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มกราคม 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กุมภาพันธ์ 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มีนาคม 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ เมษายน  2561<<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤษภาคม 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มิถุนายน 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กรกฎาคม 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ สิงหาคม 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กันยายน 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

 

=====ประจำปีงบประมาณ 2560==========

ปริมาณขยะ ตุลาคม 2559 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤศจิกายน 2559 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ ธันวาคม 2559 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มกราคม 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กุมภาพันธ์ 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มีนาคม 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ เมษายน 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤษภาคม 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มิถุนายน 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กรกฎาคม 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ สิงหาคม 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กันยายน 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>