งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

♦ งานประชาสัมพันธ์ ♦

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report Maeyao Municipality)

► รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 

► รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

► รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 

♦ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ♦

สถิตินักท่องเที่ยวในตำบลแม่ยาว                   

►  สถานที่ท่องเที่ยว : น้ำตกห้วยแม่ซ้าย                                

- เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,088 คน                                             

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,066 คน                                            

- เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,060 คน                                              

- เดือนเมษายน 2562 จำนวน 2,070 คน                                               

- เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,224 คน                                                    

- เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,211 คน    

- เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 2,311 คน    

- เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2,103 คน    

- เดือนกันยายน 2562 จำนวน 2,335 คน    

- เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 874 คน

- เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 695 คน

- เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 895 คน

- เดือนมกราคม 2563 จำนวน 559 คน

- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,496 คน

 

►  สถานที่ท่องเที่ยว : ปางช้างบ้านรวมมิตร                                

- เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,800 คน                                             

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,500 คน                                            

- เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,100 คน                                              

- เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1,200 คน                                               

- เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน  850 คน                                                    

- เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน  710 คน    

- เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1,110 คน    

- เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1,100 คน    

- เดือนกันยายน 2562 จำนวน  1,200 คน    

- เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,780 คน

- เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,680 คน

- เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2,750 คน

- เดือนมกราคม 2563 จำนวน 3,350 คน

- เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 265 คน

 

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่ยาว/วารสารประจำเดือน

เดือนตุลาคม 2561  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนพฤศจิกายน 2561  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนธันวาคม 2561  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนมกราคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนกุมภาพันธ์ 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนมีนาคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนเมษายน 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนพฤษภาคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนมิถุนายน 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนกรกฎาคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนสิงหาคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนกันยายน 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนตุลาคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนพฤศจิกายน 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนธันวาคม 2562  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนมกราคม 2563  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนกุมภาพันธ์ 2563  <<คลิกดูข้อมูล>>

► เดือนมีนาคม 2563  <<คลิกดูข้อมูล>>

 

เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะจัดทำโปรแกรม แจ้งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ ติดต่อ 300

► โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรม

► โปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล
โปรแกรม

► โปรแกรมปะหน้ากล่อง (กิจกรรม 5 ส)
โปรแกรม