งานตรวจสอบภายใน

การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมความภายในและตรวจสอบภายใน

► แนวทางการดำเนินจัดวางระบบควบคุมภายใน <<คลิกดูข้อมูล>>

► กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน <<คลิกดูข้อมูล>>

► วารสารงานตรวจสอบภายใน <<คลิกดูข้อมูล>>

 

รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2561 <<คลิกดูข้อมูล>>

 

คลังความรู้คู่เทศบาลตำบลแม่ยาว

► <<คลิกดูข้อมูล>>

 

กฎบัตร

► <<คลิกดูข้อมูล>>