งานนิติการ

ศูนย์ยุติธรรมตำบลแม่ยาว

► ศูนย์ยุติธรรมตำบลแม่ยาว

 

แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

► สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี

ความโปร่งใสของหน่วยงาน

 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >> ส่วนที่ 1 บทนำ >> ตารางแผนปฏิบัติการ

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2560

 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 ประกาศ แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสิน

 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 ประกาศ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

 ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

► ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาานภาครัฐ 

 

โครงการอบรม

 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว ปี 2561

 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนดีเด่น

 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง