รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561