คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

ผัง คู่มือ หรือ มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน

 

► สำนักปลัดเทศบาล-

 งานบุคลากร <<คลิกดูข้อมูล>>

งานประชาสัมพันธ์ <<คลิกดูข้อมูล>>   

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานธุรการ <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานพัฒนาชุมชน <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานทะเบียนราษฎร <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองช่าง-'งานก่อสร้าง <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองคลัง-'งานพัสดุ <<คลิกดูข้อมูล>>

 

คู่มือต่าง ๆ

►  คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ  << คลิกดูข้อมูล >>

►  คู่มือแนวทางบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  << คลิกดูข้อมูล >>

►  คู่มือการการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติ  << คลิกดูข้อมูล >>

►  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  << คลิกดูข้อมูล >>

►  คู่มือสรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  << คลิกดูข้อมูล >>