สถิตินักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ยาว

สถิติการให้บริการด้านต่างๆ                         

ด้านการท่องเที่ยว น้ำตกห้วยแม่ซ้าย                                

- เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,088 คน                                             

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,066 คน                                            

- เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,060 คน                                              

- เดือนเมษายน 2562 จำนวน 2,070 คน                                               

- เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1,224 คน