โครงสร้างกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงสร้างอัตรากำลัง
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. สำนักปลัดเทศบาล
    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล               จำนวน 1 อัตรา
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
    นิติกร (ปก./ชก.)                          จำนวน 1 อัตรา
    1.1 ฝ่ายอำนวยการ 
           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ            จำนวน 1 อัตรา
           (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
           เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)      จำนวน 1 อัตรา
           เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)      จำนวน 1 อัตรา
           นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)     จำนวน 1 อัตรา
           นักวิเคราะห์นโยบาย               จำนวน 1 อัตรา
           และแผน (ปก./ชก.)                               
           นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.)     จำนวน 1 อัตรา
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         จำนวน 1 อัตรา
           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย       จำนวน 1 อัตรา
           และแผน                                     
              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
           พนักงานขับรถยนต์               จำนวน 1 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จำนวน 6 อัตรา
 
    1.2 ฝ่ายปกครอง 
           หัวหน้าฝ่ายปกครอง               จำนวน 1 อัตรา
           (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
           นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   จำนวน 1 อัตรา
           (ปก./ชก.)                                       
           นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)        จำนวน 1 อัตรา
           เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)จำนวน 1 อัตรา
           นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)     จำนวน 1 อัตรา
           นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
           (ปก./ชก.)                                       
 
 
โครงสร้างอัตรากำลังใหม่
           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา  จำนวน 1 อัตรา
           สาธารณภัย (ปง./ชง.)
           เจ้าพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.)   จำนวน 1 อัตรา
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ       จำนวน 1 อัตรา
           บรรเทาสาธารณภัย                                       
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จำนวน 1 อัตรา

           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา

 

2. กองคลัง 
    ผู้อำนวยการกองคลัง                      จำนวน 1 อัตรา
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง )
    2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง         จำนวน 1 อัตรา
          (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
          นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
          นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)          จำนวน 1 อัตรา
          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน 1 อัตรา
          (ปง./ชง.)
           เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)        จำนวน 3 อัตรา
    2.2 งานพัฒนารายได้
           นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา

         นายช่างสำรวจ (ปง./ชง.)         จำนวน 1 อัตรา

 

3. กองช่าง 
    ผู้อำนวยการกองช่าง                     จำนวน 1 อัตรา
     (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
    3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
           หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
           (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
           วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)            จำนวน 1 อัตรา
           นายช่างโยธา (อส.)                จำนวน 1 อัตรา
           ผู้ช่วยนายช่างโยธา                จำนวน 1 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
    3.2 งานสาธารณูปโภค
           นายช่างโยธา (ปง./ชง.)           จำนวน 1 อัตรา
    3.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
           นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)            จำนวน 1 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (กำหนดใหม่)
    4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
           (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) (กำหนดใหม่)
            -งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
           นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
           (กำหนดใหม่)
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
           (กำหนดใหม่)
            -งานศูนย์บริการสาธารณสุข
           พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
(ตัดโอนจาก สป. 3 อัตรา, กำหนดใหม่ 1 อัตรา)
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
           นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
            (ตัดโอนจาก สป.))
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
           (กำหนดใหม่)
    4.3 งานธุรการ
           นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา

           (กำหนดใหม่)

 

5. กองการศึกษา 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา               จำนวน 1 อัตรา
    (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
    5.1 งานธุรการ
           เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จำนวน 1 อัตรา
           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน 1 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    5.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา
         - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
           หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา
           (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
           นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)       จำนวน 1 อัตรา
           ครู                                  จำนวน 7 อัตรา
โครงสร้างอัตรากำลังใหม่
           ครูผู้ดูแลเด็ก                        จำนวน 3 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
           พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 6 อัตรา
           พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)    จำนวน 3 อัตรา
         - งานการเงินและบัญชี
              นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
         - งานพัสดุและทรัพย์สิน

           เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)       จำนวน 1 อัตรา

 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา