โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่ยาวแบ่งเป็น 1 สำนัก 4 กองและ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.สำนักปลัดเทศบาล 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.กองการศึกษา และ6.หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)

 

1. สำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
    1) งานนิติการ
    1.1 ฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
           - งานธุรการ
           - งานการเจ้าหน้าที่
           - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
           - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
           - งานบริหารทั่วไป
 
 
    1.2 ฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
           - งานทะเบียนราษฎร
           - งานพัฒนาชุมชน
           - งานส่งเสริมการเกษตร

           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

2. กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
    2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
          - งานการเงินและบัญชี
          - งานพัสดุและทรัพย์สิน

    2.2 งานพัฒนารายได้

 

 

3. กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
    3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
          - งานธุรการ
          - งานแบบแผนและก่อสร้าง
    3.2 งานสาธารณูปโภค

    3.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
    4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
          - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
          - งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กำหนดงานเพิ่ม)
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ

    4.3 งานธุรการ (กำหนดงานเพิ่ม)

 

 

5. กองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
    5.1 งานธุรการ
    5.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
          - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          - งานการเงินและบัญชี

          - งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน