ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น              

การไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน

เทศบาลตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

***************************

 

          ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนตามหน้าที่ในภารกิจหลัก

 

          ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการทำงานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน  สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น

          สำหรับคำว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

          ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ  คือ

          1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที่ราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทำงานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้

          1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด

          1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ที่ ก.พ. หรือ ก.ถ.จัดทำ

          1.3  พิจารณาจากคำสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

          1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ที่สมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจำแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพื่อนำไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจำแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องนำเงินส่งลงบัญชี  เมื่อไม่นำเงินส่งลงบัญชีและนำเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

          2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ

          "ปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระทำลงไปแล้ว

          "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" หมายความว่า  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทำการตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทำการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอำนาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป

          "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คำสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทำนองคลองธรรม

          3.  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

          "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

          "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น

          "มิควรได้"  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

          4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อื่นใดกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจากราชการ  การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และดำเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

          หากข้าราชการผู้ใดกระทำผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจำคุกและยึดทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เทศลบาลตำบลแม่ยาว  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ทำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลแม่ยาวมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส     เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

          ความสำเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

 

 
  กล่องข้อความ: ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

          เทศบาลตำบลแม่ยาวได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

          -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ที่ทำการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้

          -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กำลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน

          -  หมวด  7  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะที่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ำซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้กำหนดเป็นความลับได้เท่าที่จำเป็น

          -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. กำหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น

             ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว               พ.ศ. 2555

           ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้

                   1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                   2)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ

                   3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                   4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย

                   5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

                   6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

                   7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

                   8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

 

       ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน  พ.ศ.2555

          ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้

                   1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                   2)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ

                   3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                    4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย

                   5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ

                   6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

                   7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

                   8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ยาว  พ.ศ.2555

          ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนทุกคน  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้

                   1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

                   3)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ

                   4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

                   5)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย

                   6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ

                   7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

                   8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

                   9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

                   10) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

 

 

ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาว

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ยาว  พ.ศ. 2559

 

           เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ยาว เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ ดังนี้

                   ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560”

                   ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                   ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ คำว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นข้อที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ยาวพึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

                   ข้อ 4 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว

                   ข้อ 5 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                   ข้อ 6  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี

                   ข้อ 7  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

                   ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดได้ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเหมาะสม

                   ข้อ 8  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและปราศจากอคติ

                   ข้อ 9  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตบนสายทางกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม

                   ข้อ 10  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

                   ข้อ  11  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

          ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความสำคัญ  ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้  การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน

          1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการทำงานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

          2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว

          3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้

          4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม

          5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ

          1)  มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ

          3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น

          5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

          การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่

          1.  การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

          2.  การจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

          3.  การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

          4.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

          5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน

          มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำหน้าที่โดย  ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยมี  ตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่

          1.  การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน

          2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

          3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ

          4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

          5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

          6.  การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน

          ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

          การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การกำหนดหลักเกณฑ์และตัวช?