ระบบป้องกัน หรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการไม่ปฏิบ้ติตามคู่มือประชาชน