สถิติการให้บริการ

​1. สถิติการใช้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่น

แจ้งตาย                              60  ราย

แจ้งย้ายภายในเขต                 203  ราย

แจ้งย้ายออกนอกเขต              541  ราย

แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน            99  ราย

แก้ไขแบบสำรวจ(แบบ 89)       8  ราย

แก้ไขทะเบียนประวัติ              3  ราย

แก้ไข ปี พ.ศ. เกิด                  2  ราย

แก้ไขรายการบิดา-มารดา         1  ราย

ขอหนังสือรับรองการเกิด         19  ราย

ขอคืนรายการบุคคล               13  ราย

แจ้งเกิดเกินกำหนดบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย          1  ราย

แจ้งตายเกินกำหนด                3  ราย

ขอสัญชาติไทย ตามมารดา ตามมาตรา  23  9  ราย

ขอคัดสำเนาต่างๆ                  158  ราย

 

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

     ประจำปี  2561  จำนวน      11   ราย