แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                             หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  ของเทศบาลตำบลแม่ยาว


       หลักเกณฑ์การร้องเรียน
       1. เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ยาวในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

        2.เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดขาดพยานบุคคลแน่นอน


        3.แนวปฏิบัติในการร้องเรียน บุคคลที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียน ให้จัดทำเป็นหนังสือ โดยข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
        3.1ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
       3.2ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
       3.3การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรที่ เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน)
      3.4  คำขอของผู้ร้องเรียน
     3.5  ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
      3.6 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
     ๓.7 ลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นข้อร้องเรียน
     3.8 ผู้ร้องเรียนจะร้องเรียนแทนบุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย การดำเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ร้องเรียนตาม ที่กฎหมายกำหนด
     3.9 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

 

      เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา
1.ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
2.ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการครบถ้วน
4.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
6.ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
7. เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม ชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน
8.ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจรับข้อร้องเรียนตามข้อ ๓.๕.๖ ไว้พิจารณาได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


            ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
1.  ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 222 หมู่ที่ 3  ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57100
2.   ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยาว
3.   ตู้รับฟังความคิดเห็นของเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

         กระบวนการพิจารณาดำเนินการ


1.  ให้งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาลป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
2.  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๓ หรือจากส่วนราชการอื่นและหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้งานนิติการ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอต่อปลัดเทศบาล เพื่อรายงานต่อนายกเทศมนตรี เพื่อมอบหมายหรือสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว พิจารณาเรื่องร้องเรียน และตอบ และตอบแจ้งรับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ภายในสิบห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
     3. ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ เทศบาลจะพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะในเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม ชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน
ร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นายกเทศมนตรีจะมอบหมายหน่วยงานในสังกัด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง หรือให้ฝ่ายนิติการ ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาก็ได้

      ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นของรัฐได้ส่งให้เทศบาลดำเนินการ นายกเทศมนตรีจะมอบหมายงานนิติการ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
    4. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอนายกเทศมนตรี ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูล
ที่ควรกล่าวหาให้เสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อสั่งยุติเรื่อง
      5.  ในการพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
      6. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรคีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อนายกเทศมนตรี โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
        7.  เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้งานนิติการ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
       8.   ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของเทศบาล ให้ดำเนินการดังนี้

            8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
           8.1  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน
ข้อ ๕ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน นายกเทศบาลจะสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่าต้องให้ได้รับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น
      9. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้มีการสืบสวนในทางลับ เพื่อหาข้อเท็จจริง บุคลากร
ของเทศบาลที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนได้กระทำละเมิดต่อบุคลากรของเทศบาลถูกร้องเรียน หรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำในหน้าที่ แม้มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เทศบาลต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙