แบบฟอร์ม/โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะจัดทำโปรแกรม แจ้งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ ติดต่อ 300

โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง
- โปรแกรม

โปรแกรมบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล
- โปรแกรม

โปรแกรมปะหน้ากล่อง (กิจกรรม 5 ส)
โปรแกรม

ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
การจองห้องประชุม

- ตรวจสอบสถานะการจอง