แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาสามปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

- แผนพัฒนาสามปี

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1

- (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2

(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3

(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยาว พ.ศ. 2561 - 2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว แก้ไข ครั้งที่ 1