แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาสามปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

     - แผนพัฒนาสามปี

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

     - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

     - (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1

     - (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2

       - (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3

     - (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว

       - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลแม่ยาว