วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

           "ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม"

  

พันธกิจ

           1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

           2. ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนารายได้ และพัฒนาอาชีพ ต่าง ๆ

           3. พัฒนาสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

           4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี กินดี มีการศึกษา และสุขภาพดี มีความสุข

           5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

           6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม