วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

           "ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม"

  

พันธกิจ

           1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

           2. ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนารายได้ และพัฒนาอาชีพ ต่าง ๆ

           3. พัฒนาสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

           4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี กินดี มีการศึกษา และสุขภาพดี มีความสุข

           5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

           6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแม่ยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์     

        1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

        2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อย่างเพียงพอและทั่วถึง

        3. มีแหล่งน้ำการเกษตรเพียงพอต่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

 

ตัวชี้วัด

        1. จำนวนถนนที่ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง

        2. จำนวนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้รับการก่อสร้าง

        3. ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ

 

ค่าเป้าหมาย

        1.จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 18 สายทาง

        2. มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น 5 แห่ง

        3. เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ 70

 

กลยุทธ์การพัฒนา

        กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการคมนาคม ภายในจังหวัด

        กลยุทธ์ 1.2  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

        1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12

        ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

        3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด4ภาคเหนือตอนบน 2

        ยุทธศาสตร์ที่1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน

        4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)

        ยุทธศาสตร์ที่ 1:การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโล

จิสติกส์ เชื่อมโยง  กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6  และ GMS

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด( พ.ศ.2561-2564)

        ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 เป้าประสงค์

        1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับเงินสวัสดิการตามนโยบายของรัฐ

        2. ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

        3. เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี

        4. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทันเวลาและมีความปลอดภัย

        5. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง

        6. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม

        7. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์         

        8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ

 

ตัวชี้วัด

        1. ร้อยละของ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดได้รับเบี้ยยังชีพ

        2. จำนวนผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคง

        3. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลมีพัฒนาการที่ดี

        4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย

        5. ร้อยละของคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

        6. จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        7. จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

        8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ      

 

ค่าเป้าหมาย

        1. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100

        2. ผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคงจำนวน 8 หลัง     

        3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 100

        4. ประชาชนทีประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100

        5. อัตราการเกิดคดีต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 2 ต่อไป

        6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นปีละ 5 กิจกรรม

        7. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปีละ 5 กิจกรรม

        8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ร้อยละ 80

 

กลยุทธ์การพัฒนา

        กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

        กลยุทธ์ 2.2  สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมี สภาพแวดล้อมที่ดี

        กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม

        กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

        กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

        กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น    

        กลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

        กลยุทธ์ 2.8 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

        กลยุทธ์ 2.9 เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

        กลยุทธ์ 2.10 ส่งเสริมระบบการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาตำบล

        กลยุทธ์ 2.11 พัฒนาความรู้ ส่งเสริมประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ      

  

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

        1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        ยุทธศาสตร์ที่1 : ด้านความมั่นคง

        ยุทธศาสตร์ที่3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

        3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

        4.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2561-2564

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

        1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ.

        2. แหล่งท่องเที่ยวในตำบลได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู

        3. ครัวเรือนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ

        4. มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต  

         

ตัวชี้วัด

        1. ประชาชนอาชีพและรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 ต่อปี ร้อยละ 95 (ตามข้อมูล จปฐ.).       

        2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู

        3. ร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสารพิษ

        4. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

 

ค่าเป้าหมาย

        1. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100

        2. ผู้ยากไร้มีบ้านที่มั่นคงจำนวน 8 หลัง

        3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลมีพัฒนาการที่ดี ร้อยละ 100

        4. ประชาชนทีประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100

        5. อัตราการเกิดคดีต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดมีอัตราที่ลดลงร้อยละ 2 ต่อไป

        6.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นปีละ 5 กิจกรรม

        7. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปีละ 5  กิจกรรม

        8. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ร้อยละ 80

กลยุทธ์

        กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากลสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ มีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ

        กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

 

ความเชื่อมโยง

        1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

        2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

        ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

        3.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 .การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ

        ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

        4.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย  พ.ศ.2561-2564

        ยุทธศาสตร์ที่ 3: การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ

        ยุทธศาสตร์ 4: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย

        ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

เป้าประสงค์

        1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

        2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

        3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า

        4. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้

        5. ประชาชนมีสุขภาพดี

                  

ตัวชี้วัด

        1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

        2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

        3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า

        4. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้

        5. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดลง

 

ค่าเป้าหมาย

        1. เด็กอายุ 3-5 ปีเต็มได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 100

        2. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ร้อยละ 100

        3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100

        4. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ ร้อยละ 90

        5. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี

 

กลยุทธ์

        กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

        กลยุทธ์ 4.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

        กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

        กลยุทธ์ 4.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

        กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

        กลยุทธ์ 4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย สำหรับเด็กและเยาวชน ในการรับข่าวสาร เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

        กลยุทธ์ 4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

ความเชื่อมโยง

        1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

        4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2561-2564

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

        ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

 

เป้าประสงค์

        1. พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์

        2. ปัญหาขยะได้รับการควบคุม แก้ไข

        3. มีการจัดทำฝายต้นน้ำเพิ่มขึ้น

 

ตัวชี้วัด

        1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์

        2. จำนวนกิจกรรมการแก้ไข ควบคุมปริมาณขยะ

        3. จำนวนฝายต้นน้ำ

 

ค่าเป้าหมาย

        1. ชุมชนมีการบริหารจัดการป่าชุมชน 18 หมู่บ้าน

        2. จัดกิจกรรมแก้ไข ควบคุมปริมาณขยะ จำนวนปีละ 2 กิจกรรม

        3. จัดทำฝายต้นน้ำปีละ 3 แห่ง

         

กลยุทธ์

        กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

        กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

        กลยุทธ์ 5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า     

 

ความเชื่อมโยง

        1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 22 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

        4. แผนพัฒนาจังหวัด เชียงราย พ.ศ. 2561-2564

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

         

เป้าประสงค์

        1. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2. ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมการการจัดทำแผนพัฒนา

         

ตัวชี้วัด

        1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 90

        2. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ร้อยละ 60

 

ค่าเป้าหมาย

          1. การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90

          2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ร้อยละ 60

 

กลยุทธ์

        กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

        กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

        กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

        กลยุทธ์ 6.4  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

        กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

 

ความเชื่อมโยง

        1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

        3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

        4. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)

        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        6. ยุทธศาสตร์หลัก คสช.

        ยุทธศาสตร์ที่ 9: การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน