การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก

แนวทางปฏิบัติงานการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกภายในองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ <<คลิกดูข้อมูล>>

ประกาศ เรื่อง การลดขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชน <<คลิกดูข้อมูล>>

► สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ชุดที่ 1 <<คลิกดูข้อมูล>>

► เอกสารเผยแพร่ ชุดที่ 2 <<คลิกดูข้อมูล>>

 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานทะเบียนราษฎร <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานบุคลากร <<คลิกดูข้อมูล>>

► สำนักปลัดเทศบาล-'งานธุรการ <<คลิกดูข้อมูล>>

► กองช่าง-งานก่อสร้าง <<คลิกดูข้อมูล>>