ข้อมูลสาธารณสุข

สรุปปริมาณขยะ ปีงบประมาณ 2560 <<คลิกดูข้อมูล>>

==========2559==========

ปริมาณขยะ ตุลาคม <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤศจิกายน <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ ธันวาคม <<คลิกดูข้อมูล>>

==========2560==========

ปริมาณขยะ มกราคม <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กุมภาพันธ์ <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มีนาคม <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ เมษายน <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ พฤษภาคม <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ มิถุนายน <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ กรกฎาคม <<คลิกดูข้อมูล>>

ปริมาณขยะ สิงหาคม <<คลิกดูข้อมูล>>