กองช่าง

 กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
     ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
          - งานธุรการ
          - งานแบบแผนและก่อสร้าง
   งานสาธารณูปโภค
   งานสถานที่และการไฟฟ้า