กองคลัง

 กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
    ฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
          - งานการเงินและบัญชี
          - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้