กองการศึกษา

กองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 งานธุรการ
 ฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
          - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
          - งานการเงินและบัญชี
          - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน