สำนักปลัดเทศบาล

 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. สำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
    1.1 ฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
           - งานธุรการ
           - งานการเจ้าหน้าที่
           - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
           - งานส่งเสริมสุขภาพ
           - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
           - งานนิติการ
           - งานบริหารทั่วไป
 
    1.2 ฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
           - งานทะเบียนราษฎร
           - งานพัฒนาชุมชน
           - งานส่งเสริมการเกษตร
           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย