==กฎหมายที่เกี่ยวข้อง====

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a119/%a119-20-9999-update.pdf

 

ระเบียบ
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
http://www.stateless4child.net/sites/stateless4child.net/files/Law-13.pdf

 

ประกาศ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดทําทะเบียนบ้าน และการจัดทำทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a119/%a119-2e-2551-a0003.pdf