==ข้อมูลทั่วไป=========

งานทะเบียน

            เป็นงานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย มีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และเป็น ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลซึ่งงานบริการประชาชนในยุค การปฏิรูประบบราชการ ทุกส่วนราชการจะต้องเร่งพัฒนาระบบการ ทำงาน และระบบการให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐที่ยึดหลัก “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (Administration to Citizen Center) ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครเกาะสมุย จึงได้จัดทำคู่มือบริการประชาชนขึ้น เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย งานทะเบียนราษฎรมากยิ่งขึ้น สามารถจัดเตรียมเอกสารในการมา ติดต่อ ได้อย่างถูกต้อง

 

ภารกิจที่พึงปฏิบัติสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1. แจ้งเกิด 
2. แจ้งตาย 
3. แจ้งการย้ายที่อยู่ 
4. แก้ไขรายการบุคคล
5. ออกเลขที่บ้าน

             เทศบาลตำบลแม่ยาวหวังเปนอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานทะเบียนราฎร จะเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้ง มีความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น