หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา

คำขวัญ                       

สามสิบห้าขุนเขา                     สี่ชนเผ่าวัฒนธรรม

      งามล้ำด้วยน้ำใจ                      ประชาธิปไตยในชนเผ่า

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            เดิมที่บ้านโป่งผำพัฒนา เป็นกลุ่มบ้านบริวารของบ้านรวมมิตร ม.2 ต่อมาได้แยกหมู่บ้านจากบ้านรวมมิตร เมื่อวันที่6 ตุลาคม 2547 โดยมีนายธงชัย ภูแสนทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ลาหู่ อาข่า ไทยลื้อ และชนพื้นเมือง         

สภาพทางภูมิศาสตร์

            ส่วนใหญ่เป็นภูเขา สลับกับที่ราบเป็นบางส่วน พื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย คิดเป็นพื้นที่ป่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,120 ไร่ หรือ 21 ตารางกิโลเมตร

 

 สภาพภูมิอากาศ

            สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

 

 อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         โครงการดอยบ่อ

            ทิศใต้               ติดต่อกับ         ลำน้ำกก

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         หมู่บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 และ

                                                          หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย  หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         หมู่บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 และ

                             หมู่บ้านออบเสือแหวน หมู่ที่ 15 ต.แม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 35,000 บาท / ปี

 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            ทำไร่ ทำนา และทำสวน รับจ้างทั่วไป และหาของป่าขาย

 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ผ้าปักลายชนเผ่า มีดชนเผ่า

 

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด 226 ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด 769 คน แบ่งเป็น ชาย  387 คน หญิง 382 คน

 

สถานที่สำคัญ

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  

            โบสถ์                                                                         

            วัด                                                                  

 

หมู่บ้านบริวาร จำนวน            3   บ้าน คือ

 1. บ้านจะทอ
 2. บ้านจะต๋อเบอ
 3. บ้านจะฟู จะก่า

             

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

 1. น้ำตกห้วยโป่งผำ
 2. โครงการพระราชดำริดอยบ่อ
 3. หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

 

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

 1. กินวอ ของชนเผ่าลาหู่                   เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
 2. กินข้าวใหม่                                   เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
 3. จุดต้นเกี๋ยะ ของชนเผ่าไทยลื้อ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายธงชัย ภูแสนทรัพย์           เบอร์โทรศัพท์ 089-9505248

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายศุภชัย ภูแสนทรัพย์          เบอร์โทรศัพท์ 096-1838599

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายยุทธพงษ์ เมธาอภิวัฒน์     เบอร์โทรศัพท์ 061-3234402

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

 1. กองทุนเงินล้าน
 2. กองทุน SML