หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา

 หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา

คำขวัญ                       

สามสิบห้าขุนเขา                     สี่ชนเผ่าวัฒนธรรม

งามล้ำด้วยน้ำใจ                      ประชาธิปไตยในชนเผ่า

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

เดิมที่บ้านโป่งผำพัฒนา เป็นกลุ่มบ้านบริวารของบ้านรวมมิตร ม.2 ต่อมาได้แยกหมู่บ้านจากบ้านรวมมิตร เมื่อวันที่6 ตุลาคม 2547 โดยมีนายธงชัย ภูแสนทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ลาหู่ อาข่า ไทยลื้อ และชนพื้นเมือง         

สภาพทางภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา สลับกับที่ราบเป็นบางส่วน พื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขตของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย คิดเป็นพื้นที่ป่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13,120 ไร่ หรือ 21 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         โครงการดอยบ่อ

            ทิศใต้               ติดต่อกับ         ลำน้ำกก

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         หมู่บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 และ

                                                          หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย  หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         หมู่บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 และ

               หมู่บ้านออบเสือแหวน หมู่ที่ 15 ต.แม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 35,000 บาท / ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            ทำไร่ ทำนา และทำสวน รับจ้างทั่วไป และหาของป่าขาย

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ผลิตภัณฑ์ชาวเขา ผ้าปักลายชนเผ่า มีดชนเผ่า

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด 226 ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด 769 คน แบ่งเป็น ชาย  387 คน หญิง 382 คน

สถานที่สำคัญ

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  

            โบสถ์                                                                         

            วัด                                                                  

หมู่บ้านบริวาร จำนวน            3   บ้าน คือ

 1. บ้านจะทอ
 2. บ้านจะต๋อเบอ
 3. บ้านจะฟู จะก่า

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

 1. น้ำตกห้วยโป่งผำ
 2. โครงการพระราชดำริดอยบ่อ
 3. หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

 1. กินวอ ของชนเผ่าลาหู่                   เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
 2. กินข้าวใหม่                                   เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
 3. จุดต้นเกี๋ยะ ของชนเผ่าไทยลื้อ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายธงชัย ภูแสนทรัพย์           เบอร์โทรศัพท์ 089-9505248

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายศุภชัย ภูแสนทรัพย์          เบอร์โทรศัพท์ 096-1838599

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายยุทธพงษ์ เมธาอภิวัฒน์     เบอร์โทรศัพท์ 061-3234402

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

 1. กองทุนเงินล้าน
 2. กองทุน SML