หมู่ 17 บ้านดงเจริญ

หมู่ 17 บ้านดงเจริญ

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านดงเจริญ มีชื่อเดิมว่า บ้านดง เป็นบ้านบริวารของบ้านสันป่ายาง หมูที่ 6 และเมื่อปี พ.ศ.  2546 ได้แยกหมู่บ้านจากบ้านสันป่ายาง มาเป็นบ้านดงเจริญ มีนายสำราญ กำแพงคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  แต่เดิมดงเจริญเป็นป่าดงดิบ และติดกับป่าช้า น่ากลัว ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านดงต๋ง จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ยาว

สภาพทางภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบ

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว ตอนเช้าอากาศเย็นสบาย ตอนสายไม่ร้อนมาก

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ              ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านดู่

            ทิศใต้                  ติดต่อกับ หมู่บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ยาว

            ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเชียงราย

            ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  หมู่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8  ตำบลแม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 35,000 บาท / ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            ทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ไม้กวาด  ตะกร้าสาน ขันโตกหวาย ไวน์ข้าวกล้อง น้ำยาล้างจาน เครื่องอบสมุนไพร และสินค้าทางการเกษตร

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด 276 ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด 703 คน แบ่งเป็น ชาย  338 คน หญิง 365 คน

สถานที่สำคัญ

            อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน                           จำนวน                        1 แห่ง 

            โบสถ์                                                            จำนวน                        1 แห่ง

หมู่บ้านบริวาร จำนวน    1   บ้าน    คือ    บ้านสันเจริญ

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

  1. กินข้าวใหม่                      
  2. โล้ชิงช้า    
  3. ประเพณีทางพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วิสาขบูชา เป็นต้น

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายปรัตถกร การเร็ว              เบอร์โทรศัพท์ 089-1913737

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายเรวัต มูลสาร                  เบอร์โทรศัพท์ 099-8390227

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายอุดม ใจจักร์                   เบอร์โทรศัพท์ 094-1759978

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. องค์กร อฟพร. และสายตรวจอาสา
  2. กลุ่มแม่บ้าน
  3. กลุ่มอาชีพ
  4. กลุ่มผู้สูงอายุ