หมู่ 16 บ้านท่าหลุก

หมู่ 16 บ้านท่าหลุก

ประวัติหมู่บ้าน

ประมาณปี พ.ศ. 2460   เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านทำโดย พ่ออุ้ยหนานวงค์  แม่อุ้ยตุ่น ไม่ทราบนามสกุล ได้นำครอบครัวพ่ออุ้ยหนานฟู แม่อุ้ยขัน ครอบครัวพ่อหนานก้อน แม่อุ้ยดี อะทะผะสุ ครอบครัวพ่ออุ้ยอ้าย แม่อุ้ยงา  มาตั้งบ้านเรือนเพื่อทำสวนอ้อยตามที่ลุ่มริมฝั่งน้ำแม่ยาว  (บริเวณปัจจุบัน) ซึ่งในการทำสวนอ้อยสมัยนั้น ต้องรถน้ำทุกสัปดาห์ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองแรงงานมาก พ่ออุ้ยหนานวงค์  ได้มีความคิดที่จะทำหลุก (ระหัด/กังหัน) ไว้สำหรับวิดน้ำเข้าสวนอ้อยโดยใช้วัสดุที่มีตามธรรมชาติ คือ ไม้ไผ่  และต่อมาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็เรียกนามหมู่บ้านนี้  บ้านท่าหลุก มาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540  ร้อยเอกประจัญ สาคร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยาว  ได้ทำการแยกหมู่บ้านจากทางราชการแล้ได้รับอนุมัติเมื่อ  เดือนมิถุนายน 2545 ให้เป็นบ้านท่าหลุก หมู่ 16 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ในเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร  โดยมีนายสมใจ ภิญโญ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมามีนายแสง พุทธวงค์ เป็นคนที่ 2 ปัจจุบันมี นายจำรูญ  กำแพงคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

พื้นที่  

2.38 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,487.64  ไร่

อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป

ภูมิประเทศของหมู่บ้านท่าหลุก  เป็นที่ราบ  มีภูเขาล้อมรอบ  มีแม่น้ำแม่ยาวไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การเกษตร

ที่ตั้ง และอาณาเขต

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง   ระยะทาง      9      กิโลเมตร

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย    ระยะทาง      9      กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ                            ตำบลบ้านดู่

ทิศใต้ ติดต่อกับ                                บ้านกลางทุ่ง  หมู่ 7 ตำบลแม่ยาว   

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ                      บ้านทรายมูล  หมู่ 8 ตำบลแม่ยาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ                        บ้านศิริราษฎร์ หมู่ 14 ตำบลแม่ยาว

จำนวนประชากร   

รวมทั้งสิ้น  269  คน  แยกเป็น ชาย 124  คน หญิง  145   คน

จำนวนครัวเรือน  

108  ครัวเรือน

การประกอบอาชีพ

  7.1 อาชีพหลักของครัวเรือน

                 1)         อาชีพ    เกษตรกรรม                   

                 2)          อาชีพ     ค้าขายและรับจ้าง            

                 3)          อาชีพ     รับราชการ                        

7.2  อาชีพเสริม หรืออาชีพรอง

                 1)         อาชีพ     เลี้ยงปลา                            

                

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นางสาวกชมน เทพสมมุติ         เบอร์โทรศัพท์ 087-3022149

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสนอง ปัญญาโกญ            เบอร์โทรศัพท์ 080-4929181

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นางน้ำอ้อย ดีสุจิตร                 เบอร์โทรศัพท์ 086-9144387