หมู่ 15 บ้านออบเสือแหวน

หมู่ 15 บ้านออบเสือแหวน

คำขวัญ                       

ออบเสือแหวน             แดนพงไพร

ประชาร่วมใจ              ห่างไกลยาเสพติด

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านออบเสือแหวนก่อตั้งขึ้นประมาณ  46   ปี  เดิมมีชาวเขาเผ่าลาหู่และเผ่าอาข่าได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อนเป็นหมู่บ้านออบเสือแหวน  โดยขึ้นอยู่ในการปกครองของบ้านรวมมิตร  หมู่ที่ 2และต่อมาก็มาขึ้นอยู่กับการบ้านแคววัวดำ  หมู่ที่  12   จากนั้นเมื่อปี  พ.ศ.  2544   ได้แยกเป็นหมู่บ้านทางการโดยทำการแยกออกจากบ้านแคววัวดำ  เป็นหมู่บ้านทางการชื่อว่า บ้านออบเสือแหวน   หมู่ที่   15   ปัจจุบันหมู่บ้านออบเสือแหวนมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่  อาข่า และคนเมือง  มีบ้านบริวารที่ขึ้นอยู่ในความปกครองของบ้านออบเสือแหวน  1   หมู่บ้านคือบ้าน  สามเส้า  ซึ่งห่างจากบ้านหลักประมาณ   3   กิโลเมตร

สภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ  150   ไร่  มีพื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน  780  ไร่  พื้นที่ป่าชุมชนจำนวน    1,000  ไร่  ป่าอนุรักษ์  1,200  ไร่    

สภาพภูมิอากาศ

อากาศร้อนชื้น แห้งแล้งเมื่อเข้าฤดูร้อน-ฤดูฝนบางปีฝนตกซุกน้ำท่วมที่ทำการเกษตร ฤดูหนาว-บางปีหนาวจัด

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ          บ้านพนาสรรค์  หมู่ที่ 13

ทิศใต้                  ติดต่อกับ          บ้านแคววัวดำ  หมู่ที่  12     

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ          ติดกับลำน้ำกก

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ          บ้านแคววัวดำ  หมู่ที่  12     

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย   20,000 บาท / ปี ต่อครอบครัว

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            1.  ทำนา      2.  ทำไร่     3. รับจ้าง    

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผ้าทอแบบต่างๆ   เครื่องจักสาน   ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด      108     ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด    401  คน    แบ่งเป็น   ชาย  200   คน   หญิง   201   คน

สถานที่สำคัญ

โบสถ์   จำนวน    1      แห่ง

หมู่บ้านบริวาร

จำนวน   1   หมู่บ้าน คือ    สามเส้า  ซึ่งห่างจากบ้านหลักประมาณ  3  กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

ชมวิถีชนเผ่าในหมู่บ้าน

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

  1. ประเพณีของชนเผ่า  เช่น   กินข้าวใหม่ 
  2. วันคริสมาสตร์
  3. ประเพณีกินวอ ชนเผ่าลาหู่

มีการจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2530

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้าน             นายนายเสถียร ชูวิทย์         เบอร์โทรศัพท์ 094-1928378, 082-8920911

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายเกรียงไกร ลีจา            เบอร์โทรศัพท์ 091-8574616

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายยาซา ชาติ                  เบอร์โทรศัพท์ 095-5788475

       

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มจักสาน
  2. กลุ่มสายตรวจอาสาประจำหมู่บ้าน
  3. กลุ่ม อปพร.
  4. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
  5. กลุ่ม   อสม.
  6. กลุ่ม  ออมทรัพย์