หมู่ 15 บ้านออบเสือแหวน

คำขวัญ                       

ออบเสือแหวน             แดนพงไพร

ประชาร่วมใจ              ห่างไกลยาเสพติด

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            บ้านออบเสือแหวนก่อตั้งขึ้นประมาณ  46   ปี  เดิมมีชาวเขาเผ่าลาหู่และเผ่าอาข่าได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อนเป็นหมู่บ้านออบเสือแหวน  โดยขึ้นอยู่ในการปกครองของบ้านรวมมิตร  หมู่ที่ 2และต่อมาก็มาขึ้นอยู่กับการบ้านแคววัวดำ  หมู่ที่  12   จากนั้นเมื่อปี  พ.ศ.  2544   ได้แยกเป็นหมู่บ้านทางการโดยทำการแยกออกจากบ้านแคววัวดำ  เป็นหมู่บ้านทางการชื่อว่า บ้านออบเสือแหวน   หมู่ที่   15   ปัจจุบันหมู่บ้านออบเสือแหวนมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่  อาข่า และคนเมือง  มีบ้านบริวารที่ขึ้นอยู่ในความปกครองของบ้านออบเสือแหวน  1   หมู่บ้านคือบ้าน  สามเส้า  ซึ่งห่างจากบ้านหลักประมาณ   3   กิโลเมตร

                       

สภาพทางภูมิศาสตร์

            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ  150   ไร่  มีพื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน  780  ไร่  พื้นที่ป่าชุมชนจำนวน    1,000  ไร่  ป่าอนุรักษ์  1,200  ไร่    

 

 สภาพภูมิอากาศ

         อากาศร้อนชื้น แห้งแล้งเมื่อเข้าฤดูร้อน-ฤดูฝนบางปีฝนตกซุกน้ำท่วมที่ทำการเกษตร ฤดูหนาว-บางปีหนาวจัด

 

 อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         บ้านพนาสรรค์  หมู่ที่ 13

            ทิศใต้               ติดต่อกับ       บ้านแคววัวดำ  หมู่ที่  12     

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ          ติดกับลำน้ำกก

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ          บ้านแคววัวดำ  หมู่ที่  12     

 

 

 

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย   20,000 บาท / ปี ต่อครอบครัว

 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            1.  ทำนา      2.  ทำไร่     3. รับจ้าง    

 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ผ้าทอแบบต่างๆ   เครื่องจักสาน   ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า

 

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด         108     ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด    401  คน    แบ่งเป็น   ชาย  200   คน   หญิง   201   คน

 

สถานที่สำคัญ

            โบสถ์   จำนวน            1 แห่ง

           

หมู่บ้านบริวาร

            จำนวน   1   หมู่บ้าน คือ    สามเส้า  ซึ่งห่างจากบ้านหลักประมาณ  3  กิโลเมตร

             

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

 1. ชมวิถีชนเผ่าในหมู่บ้าน

 

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

 1. ประเพณีของชนเผ่า    เช่น   กินข้าวใหม่ 
 2. วันคริสมาสตร์
 3. ประเพณีกินวอ ชนเผ่าลาหู่
   

มีการจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2530

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายนายเสถียร ชูวิทย์            เบอร์โทรศัพท์ 094-1928378

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายเกรียงไกร ลีจา                เบอร์โทรศัพท์ 091-8574616

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายยาซา ชาติ                     เบอร์โทรศัพท์ 095-5788475

       

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

 1. กลุ่มจักสาน
 2. กลุ่มสายตรวจอาสาประจำหมู่บ้าน
 3. กลุ่ม อปพร.
 4. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
 5. กลุ่ม   อสม.
 6. กลุ่ม  ออมทรัพย์