หมู่ 14 บ้านศิริราษฎร์

หมู่ 14 บ้านศิริราษฎร์

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านศิริราษฎร์ แยกจาหมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ต.แม่ยาว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และได้ตั้งชื่อเป็นบ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 14  สำหรับชื่อของหมู่บ้านได้มาจากในปีที่มีประกาศให้แยกหมู่บ้าน ตรงกับปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จึงตั้งชื่อบ้านว่า “ศิริราษฎร์”

สภาพทางภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         หมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 และ หมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 ต.แม่ยาว

ทิศใต้            ติดต่อกับ         หมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 และหมู่บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.แม่ยาว

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         หมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 และหมู่บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.แม่ยาว

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         หมู่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ต.แม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 22,000 บาท / ปี / คน

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ทำการเกษตร , ปลูกข้าว และสวนผลไม้

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา ไม้กวาด เพาะเห็ด เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้า เป็นต้น

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด 278 ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด 720  คน แบ่งเป็น ชาย  340 คน หญิง 380  คน

สถานที่สำคัญ

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง             จำนวน            1   แห่ง

สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว           จำนวน            1   แห่ง

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            1.สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

            2. วันเข้าพรรษา

            3. งานสลากพัตร

            4. วันยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทง

            5. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วันปี๋ใหม่เมือง

            6. ประเพณีทานข้าวใหม่ เดือนสี่ทางเหนือ

มีการจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2541

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้าน             นายสุรินทร์ อายุยืน          เบอร์โทรศัพท์ 087-1917944

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสุรพล ทิศอุ่น            เบอร์โทรศัพท์ 082-8949744

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายจำรัส ปัญโญ            เบอร์โทรศัพท์ 0871732110

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มเกษตรกร
  2. กลุ่มเลี้ยงวัว
  3. กลุ่มออมทรัพย์
  4. กลุ่มฝากเงินออมวันละหนึ่งบาท
  5. กลุ่มพัฒนาสตรี
  6. กลุ่มสายตรวจอาสา และอปพร
  7. กลุ่มจักสาน
  8. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
  9. กลุ่มกองทุนเงินล้าน