หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์

หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์

คำขวัญ  

ทักษะดี มีคุณธรรม ผสมผสาน ชีวิตแบบพอเพียง

ประวัติก่อตั้งหมู่บ้านพนาสวรรค์

บ้านพนาสวรรค์  หมู่ที่ 13 เดิมขึ้นอยู่กบ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว บ้านรวมมิตร  ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้ขึ้นอยู่กับบ้านแควัวดำ หมู่ที่ 18 ต่อมา ปี พ.ศ. 2537 จึงได้ขอแยกจากบ้านแคววัวดำ หมูที่ 18 เป็นบ้านห้วยหลุ หมู่ที่ 13 จากนั้นให้ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จากบ้านห้วยหลุเป็นบ้านพนาสวรรค์ ดังกล่าว   

ชื่อผู้นำกลุ่มบ้านบริวาร

                                1.   บ้านห้วยหลุหลวง         นายแหน               จะลอ

                                2.   บ้านอาเกอะ                 นายอาแบ่              กอลี

                                3.   บ้านอาเกอะล่าง           นายอาเซอะ           กอลี

                                4.   บ้านอาดี่                      นายอาดี่                แกะไซ

                                5.   บ้านหมอผี                   นายจะแล              หมอผี

                                6.   บ้านป่าแล                    นายป่าแล             ขอแชะ

                                7.   บ้านลอบือ                    นายอนุวัติ            แสนหน่อ

                                8.   บ้านจะสอป่า                 นายจะโจ             หมอผี

                                9. บ้านห้วยสักกอง              นายประสิทธิ์         กุติ

สถานที่สำคัญ

 1. โบสถ์  จำนวน 12 แห่ง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 5 แห่ง
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพนาสวรรค์  จำนวน 1 แห่ง
 4. โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา  จำนวน 1 แห่ง
 5. โครงการพระราชดำริดอยบ่อ
 6. สถานสงเคราะห์อิมมานูเอล
 7. หอพักเจริญธรรมป่าไม้
 8. หอพักโรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. หาดผาขวาง
 2. น้ำตกแม่โมเด
 3. โครงการพระราชดำริดอยบ่อ
 4. จุดชมวิวทะเลหมอกบ้านหมอผี

สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปเป็นที่สูงและมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน  มีแม่น้ำไหลผ่าน  รวมทั้งลำธารซึ่งได้แก่ลำน้ำห้วยสักทอง  ลำน้ำห้วยหลุ  และแม่น้ำกก  เนื้อที่รวมของหมู่บ้านทั้งหมด ประมาณ 16,000 ไร่  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 2,000 ไร่  มีป่าสงวนแห่งชาติ  อนุรักษ์

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ               ติดกับ             อำเภอแม่จัน

ทิศใต้                   ติดกับ             แม่น้ำกก

ทิศตะวันออก         ติดกับ             ดอยบ่อ

ทิศตะวันตก           ติดกับ              อำเภอแม่สาย

วันสำคัญตลอดปี

- วันขึ้นปีใหม่

- กินข้าวใหม่

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

- การเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ทำนาประมาณ  1,000  ไร่  เป็นพื้นที่มีเจ้าของ  1,000  ไร่  จำนวนพื้นที่ทำนามี  1,000  ไร่  จำนวนครัวเรือนที่  290  ครัวเรือน

- การเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ทำไร่ประมาณ  800  ไร่  เป็นพื้นที่มีเจ้าของ  800  ไร่  จำนวนพื้นที่ทำไร่มี  800  ไร่  จำนวนครัวเรือนที่  220  ครัวเรือน

- มีการเพาะปลูกพันข้าว กข 6 ได้ผลผลิตเฉลี่ย  40  กิโลกรัม / ไร่

- ปลูกข้าวพันธุ์ กข 7 , กข 10  ผลผลิตเฉลี่ย 60 กิโลกรัม / ไร่

- ทำไร่ประมาณข้าวโพด  ประมาณ  1,000  ไร่

- การเลี้ยงสัตว์ จะเลี้ยงประเภทสุกรและสัตว์เลี้ยงโค , กระบือ

- ธุรกิจในชุมชน          มีโรงสีข้าว            จำนวน    6       แห่ง                                                                                                                                                     มีร้านค้า               จำนวน    15     แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน

-  มีระบบไฟฟ้าทั่วถึงทุกหลังคาเรือน  ยกเว้นพื้นที่ในไร่สวนปลายนา

-  ส่วนระบบโทรศัพท์การขยายเขตระบบสัญญาจะได้เฉพาะบ้านพนาสวรรค์  โรงเรียน  ป่าไม้  และอนามัยบ้านพนาสวรรค์

-  ระบบประปา  มีการจัดการเรื่องน้ำเป็นระบบ

ข้อมูลประชากร / ครัวเรือน

                ประชากรพื้นที่สูง  รวม 1,246 คน  ชาย   2,586   คน      หญิง   1,340   คน   

                จำนวนครัวเรือน  793  ครัวเรือน

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

-  มีปัญหาด้านยาเสพติด       ในกลุ่ม  เยาวชนและผู้ใช้แรงงาน          ติดสารประเภท ยาบ้า

                                                      ในกลุ่มผู้มีอายุ  30  ปีขึ้นไป     ติดสารประเภทฝิ่น  ยาบ้า

-  ปัญหารายได้ของราษฎร      มีรายได้จากการทำงานต่ำ

-  ปัญหาว่างงานของราษฎร   ไม่มีทำงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

1.  โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา  ผู้อำนวยการ       ชื่อ  นายสุรเจต   ปาลี

2.  โบสถ์คริสต์     จำนวน   8   แห่ง

3.  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน      จำนวน     1   แห่ง      ประธานประจำศูนย์  ชื่อ  นายศักดา  เจริญดี

แนวทางการแก้ไขปัญหา

-  ขอให้ทางหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ

-  ให้ราษฎรในหมู่บ้านมีงานทำ

-  ออกเอกสิทธิ์ในการครอบครองที่ทำกิน  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้าน               นายศักดา เจริญดี           เบอร์โทรศัพท์ 093-2097132

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      นายเกียรศักดิ์ นัยมุม       เบอร์โทรศัพท์ 097-9705085

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      นายจะแฮ ลาบา             เบอร์โทรศัพท์ 097-2397699

องค์กรเอกชนที่ทำงานในหมู่บ้าน

- กระจกเงา

- มูลนิธิไทย , ลาหู่ ผู้ประสานงาน นายสิทธิ์ศักดิ์  ภูดิน

- โครงการพัฒนาพื้นที่สูง  มูลนิธิ UHDP  ผู้ประสานงาน นายจำลอง  ปอคำ

- มูลนิธิชนเผ่าลุ่มแม่น้ำโขง  ผู้ประสานงาน  นายสมชาติ  ชูวิทย์