หมู่ 12 บ้านแคววัวดำ

หมู่ 12 บ้านแคววัวดำ

คำขวัญ           

ป่าไม้สีเขียว               เกษตรกรรมพอเพียง

ผ้าทอสีธรรมชาติ         อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านแคววัวดำ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 มี 2 ครอบครัว คือ นายลิกิ อาเมาะ และนายนาโก ดูเจะ มีผู้นำหมู่บ้าน คือ นายประพันธ์ อาเมาะ  โดยแยกมาจากหมู่บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18 มาเป็นหมู่บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ 12 ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน คือ นายบุญศรี  พนาสง่าวงศ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ได้เลือกผู้ใหญ่บ้าน คือ นายประสงค์ จินะ และ ปี พ.ศ. 2549 ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง คือ นายสมพงค์ พนาสง่าวงศ์ ดำรงตำแหน่งจนปัจจุบัน

สภาพทางภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน และเนินเขา สลับ ซับซ้อน มีแม่น้ำกกไหลผ่าน และป่าไม้รอบหมู่บ้าน

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         ดอยบ่อ

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลห้วยชมภู

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         หมู่บ้านออบเสือแหวน หมู่ที่ 15 ต.แม่ยาว

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         บ้านจะทอ หมู่ที่ 17 ต.แม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 20,000 – 30,000 บาท / ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ทำการเกษตร รับจ้างทั่วไป และรับราชการ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ย้อมสีธรรมชาติ  ทอผ้า และสานตะกร้า

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด 266 ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด 675 คน แบ่งเป็น ชาย  351 คน หญิง 324 คน

สถานที่สำคัญ

โบสถ์    จำนวน            2  แห่ง

วัด        จำนวน            1  แห่ง

หมู่บ้านบริวาร จำนวน  1    บ้าน คือ   บ้านผามูบ

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

ธรรมชาติป่าไม้ น้ำตก ภูเขา โฮมสเตย์

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            1.เต้นจะคึ รำดาบ

            2. ประเพณีกินข้าวใหม่

มีการจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อ  พ.ศ. 2530

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน              นายสมพงษ์ พนาสง่าวงค์         เบอร์โทรศัพท์ 093-2097132

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายเสรี ไชยชนะชมภูทอง       เบอร์โทรศัพท์ 097-9705085

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายจะหา ปูเล็ก                      เบอร์โทรศัพท์ 097-2397699

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. ธนาคารข้าว
  2. กลุ่มเลี้ยงกระบือ - โค
  3. กลุ่มเลี้ยงสุกร
  4. กลุ่มทอผ้า และย้อมสีธรรมชาติ
  5. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
  6. ธนาคารข้าว
  7. กลุ่มเลี้ยงกระบือ – โค
  8. กลุ่มเลี้ยงสุกร
  9. กลุ่มทอผ้า และย้อมสีธรรมชาติ
  10. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ