หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย

หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย

 

คำขวัญของหมู่บ้าน    

เสน่ห์แห่งขุนเขา                    สามชนเผ่าวัฒนธรรม

งามล้ำน้ำตก                          ลิ้นจี่ดกลือไกล

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่     11  ตำบลแม่ยาว     เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ตำบลห้วยชมภู     อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงราย  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บริเวณดอยบ่อ โดยการนำของนายแซ่งยุ่น  แซ่ลี  ต่อมาผู้นำได้เสียชีวิตลงชาวบ้านก็ได้แต่งตั้งนายสูงฝ่ง    แซ่จ๋าว เป็นผู้นำหมู่บ้านในขณะนั้น  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2504 – 2505  ประชากรในหมู่บ้านได้แยกย้ายแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มของนายก้วยจ้อย   แซ่จ๋าว  ซึ่งย้ายไปอยู่บ้านธรรมมาริก   ตำบลแม่จัน    อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย  ส่วนกลุ่มที่เหลืออยู่ก็ได้ย้ายลงมาและแบ่งเป็นสองกลุ่มอีก  กลุ่มแรกมีนายสูฝ่ง   แซ่จ๋าว  เป็นผู้นำ ซึ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านจะแลในปัจจุบัน (บ้านบริวารของบ้านห้วยแม่ซ้าย)   กลุ่มที่สองโดยการนำของนายเกาฝ่ง   แซ่จ๋าว  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ทำการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แม่ยาว - แม่ซ้าย  ในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2509  ก็ย้ายลงมารวมกันที่บ้านห้วยแม่ซ้ายในปัจจุบันแต่เดิมบ้านห้วยแม่ซ้ายเป็นบ้านสาขาของบ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่    9   ตำบลแม่ยาว   จนมาถึงปี  พ.ศ.  2513  ได้รับการแยกเป็นหมู่บ้านทางการ  โดยใช้ชื่อว่า  บ้านห้วยแม่ซ้าย  หมู่ที่   11    ตำบลแม่ยาว   อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงราย  และต่อมามีหน่วยงานของทางราชการมาตั้งในพื้นที่ เช่น หน่วยงานประชาสงเคราะห์มาตั้งในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2513   และมีการจัดตั้งโรงเรียนห้วยแม่ซ้ายขึ้นในปี  พ.ศ. 2514  จนมาถึงปี  พ.ศ. 2521  โรงเรียนห้วยแม่ซ้ายได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการ

ทำเนียบผู้นำหมู่บ้าน

                        1. นายแซ่งยุ่น      แซ่ลี                        ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2488 - 2499

                        2.นายเลาสู          แซ่จ๋าว                     ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2491 - 2512

                        3.นายเกาฝ่ง         แว่ลี                         ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2513 - 2517

                        4.นายบุญศรี         อภิญญาวิศาล           ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2517 - 2543

                        5.นายวัฒนพงษ์    ภัทรสุขเกษม            ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2544 - 2547

                        6.นายดุสิต            อภิญญาวิศาล          ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน

สภาพทางภูมิศาสตร์

บ้านห้วยแม่ซ้ายตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11  ตำบลแม่ยาว  อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  ประมาณ   15  กิโลเมตรลักษณะของภูมิศาสตร์ของบ้านห้วยแม่ซ้ายเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและมีภูเขาสูงล้อมรอบชุมชน มีลำห้วยแม่ซ้าย เป็นสายน้ำหลักสำหรับล่อเลี้ยงคนในชุมชน บ้านห้วยแม่ซ้ายเป็นหมู่บ้านชาวไทยพื้นที่สูง ประกอบด้วยชนเผ่า  3  ชนเผ่า  คือชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (เย้า)   ชนเผ่าอาข่า    ชนเผ่าลาหู่  การเดินทางมายังบ้านห้วยแม่ซ้ายนั้นสะดวก  สามารถเดินทางมาจากบ้านรวมมิตรโดยนั่งช้างมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ  9  กิโลเมตร หรือเดินทางรถโดยสารประจำทาง   รถยนต์ส่วนตัว  รถมอเตอร์ไซต์ก็ได้  บ้านห้วยแม่ซ้ายมีพื้นที่ประมาณ  17,076  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  อาชีพหลักของคนในชุมชน  ได้แก่  เกษตรกรรม   ทำไร่  ทำสวน    รับจ้าง   บ้านห้วยแม่ซ้ายเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะเป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาติ  และวิถีชีวิตชนเผ่าของหมู่บ้านบริวาร และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยแม่ซ้าย  พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล  ทะเลหมอกยะฟู  หรือแม้กระทั่งการสัมผัสวิถีชิวิตชนเผ่า โดยรูปแบบ   HOME  STAY

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ         บ้านห้วยขม  หมู่ที่ 1  ตำบลแม่ยาว

ทิศใต้            ติดต่อกับ         บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่  3 /หมู่ 2 บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         บ้านทุ่งหลวง   หมู่ที่  9  ตำบลแม่ยาว

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่  18   ตำบลแม่ยาว

สภาพทางภูมิอากาศ

ภูมิอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาวส่วนฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมาก  ค่อนข้างเย็นสบาย

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ ของประชากรโดยเฉลี่ย)

ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จาการทำอาชีพ  การเกษตร (ทำนา ทำไร่) รับจ้าง 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างบางส่วน 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ข้าว   ข้าวโพด  ลิ้นจี่   ผ้าปักชนเผ่า

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน    จำนวน    830   หลังคาเรือน

ประชากรทั้งหมด    2,065   คน  ชาย  1,030   คน     หญิง    1,035      คน

สถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่นโรงเรียน / วัด / โบสถ์ / หน่วยงาน

            1.โรงเรียน

              -  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  1  แห่ง   คือ  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

              -  ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ   นายชุมพล   สนิทวงค์                     

            2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยแม่ซ้าย

            3.หน่วยงานของ  พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    

             -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง  ชื่อ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่ซ้าย

             -  มีครูประจำศูนย์    จำนวน   2  คน   

            5.ลานกีฬาในหมู่บ้าน   จำนวน   1  แห่ง

            6.โบสถ์   จำนวน   1   แห่ง      

7.ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน     จำนวน      1          แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

-  น้ำตกห้วยแม่ซ้าย

-  พิพิธภัณฑ์บ้านจะแล

-  ทะเลหมอกยะฟู

หมู่บ้านบริวาร  จำนวน   7  หมู่บ้าน  

            1. บ้านอาจ่า

            2. บ้านอาผ่าพัฒนา

            3. บ้านจะแล

            4. บ้านยะฟู

            5. บ้านอาดุ

            6. บ้านจะแลสวนป่า

            7.บ้านปูเขาะ

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

- งานมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและเผ่าพันธุ์ตำบลแม่ยาว(งานจาวดอยสัมพันธ์)

- เทศกาลงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าบ้านห้วยแม่ซ้าย(รวมบ้านบริวาร)

- ประเพณีโล้ชิงช้า   

- ประเพณีปีใหม่ใข่แดง (เผ่าอาข่า)

- ประเพณีกินวอ (เผ่าลาหู่) 

- ประเพณีลุยำฟชนเผ่าเมี่ยน

               

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน               นายดุสิต อภิญญาวิศาล          เบอร์โทรศัพท์ 089-7585899       

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายชาญชัย ซือมือ                 เบอร์โทรศัพท์ 087-1726405

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายวรวิช ภัทรบัญทิตกุล         เบอร์โทรศัพท์ 099-8390919

           

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีกลุ่มดังนี้

            กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน

            กลุ่มแม่บ้าน

            กลุ่ม อสม.

            กลุ่มผู้สูงอายุ

            กลุ่มเยาวชน

            กลุ่ม อปพร.

            กลุ่ม สายตรวจอาสา

            กลุ่มลิ้นจี่ปลอดสารพิษ

            กลุ่มผ้าปักเย้า

 กลุ่มเลี้ยงหมู