หมู่ 10 บ้านห้วยขมนอก

หมู่ 10 บ้านห้วยขมนอก

คำขวัญ                       

บ้านขุนน้ำแม่ยาว  ขุนเขาม่อนฮัก       ถิ่นสามชนเผ่า  เมืองคนฮักบ้าน      ฮักป่า ฮักวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2491 มี 34  ครอบครัว ประชากร 138 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่อพยพมาจากอำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สภาพทางภูมิศาสตร์

เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา และเป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบชุมชน มีแม่น้ำแม่ยาวเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงคนในชุมชน

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว ตอนเช้าอากาศเย็นสบาย ตอนสายไม่ร้อนมาก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้             ติดต่อกับ         หมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ยาว

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ         ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ         หมู่บ้านห้วยขมใน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 18,000 บาท / ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผ้าทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด  798  ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด 1,456 คน แบ่งเป็น ชาย  728  คน หญิง  728  คน

สถานที่สำคัญ

            ป่าชุมชน                    จำนวน   1   แห่ง 

            โบสถ์                         จำนวน   5   แห่ง

            ลานกีฬาหมู่บ้าน         จำนวน   1   แห่ง

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ    จำนวน   2   แห่ง

หมู่บ้านบริวาร จำนวน   5   บ้าน  คือ

- บ้านสุขเกษม

- บ้านหนองผักหนาม

- บ้านห้วยชมภู 

- บ้านขุนแม่ยาว

- บ้านสองแควพัฒนา         

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

- แหล่งสมุนไพรธรรมชาติ

- น้ำตกสองแคว

- หมู่บ้านชนเผ่า วัฒนธรรมชนเผ่า

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

- กินข้าวใหม่                      

- โล้ชิงช้า    

- โยนไข่แดง

- คริสต์มาส

- กินวอ

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน               นายประวิท ธุระวร            เบอร์โทรศัพท์ 086-0467769

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสิงห์พจ ธุระวร           เบอร์โทรศัพท์ 061-3456988

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายเกษม ธุระวร              เบอร์โทรศัพท์ 084-4845860

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน
  2. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
  3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)
  4. กลุ่มโครงการแก้ไขความยากจน (กขคจ.)
  5. กลุ่มออมทรัพย์สตรี
  6. กลุ่มเยาวชน